Preliminary Information Form

 1. - KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın satın aldığı, ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz’ün aracılık/satıcılık yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen sanat eseri/eserlerinin  satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. - ARACI / SATICI BİLGİLERİ 

Ünvanı: ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz

Adresi: Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi Şair Nefi Sokak
             No 4/A Yukarı Ayrancı Ankara 

Telefon: 0 552 837 27 10

Eposta:  artsanmuzayede@gmail.com

 1. - ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı adı:

 1. - SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN  olarak anılacaktır.)

Adı, Soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı adı:

 1. - ÜRÜN BİLGİLERİ
 2. ESER NUMARASI            :
 3. ADET                                :
 4. SATIŞ FİYATI(+KDV)       :
 5. ARACI KOMİSYONU (+KDV):
 6. KARGO ÜCRETİ                :
 7. TOPLAM                          :
 8. ÖDEME ŞEKLİ                  :
 9. FATURA ADRESİ              :

Satın alınan eser/eserlerin bedeli kredi kartı ile ya da EFT/Havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ve müzayede açıklamasında aksi belirtilmediği müddetçe %10 müzayede şirketi komisyonunu (+ KDV) ödediği zaman, ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz eseri teslim yükümlülüğü doğacaktır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak ödeme işlenin tamamlanmasından itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz eser/eserleri alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir veya alınan sanat eseri alıcı tarafından Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi Şair Nefi Sokak No 4/A Yukarı Ayrancı Ankara adresinden teslim alınacaktır. Alınan eser kargoya verilirse eğer, kargoya verildiği ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan Hasar ve Gecikmelerden ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz sorumlu tutulamaz.

 1. - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, ARACI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, ARACI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

6.3. ARACI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. ARACI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 10 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ARACI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ARACI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ARACI’ya ait olacak şekilde ARACI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. ARACI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 10 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini ARACI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, ARACI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için ARACI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. - FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Ünvan : {_alıcı_ad_} {_alıcı_soyad_}

Adres : {_teslimat_adresi_}

Telefon : {_alıcı_telefon_}

Eposta/kullanıcı adı : {_alıcı_mail_}

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. - CANLI MÜZAYEDELERDE CAYMA HAKKI

23 Ağustos 2022 Salı günü Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 31932 sayılı “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 13. Maddesi uyarınca; az yukarıda Cayma Hakkının İstisnalarını düzenleyen Yönetmeliğin 15.maddesinin birinci fıkrasına Canlı müzayede şeklinde açık artırma yolu ile akdedilen sözleşmeler. İbaresi eklenmiş olup müzayede ile alınan ürünler için Cayma Hakkı kaldırılmıştır.

 1. – HEMEN AL CAYMA HAKKI 
  https://www.artsangaleri.com/hemen-al sayfasından eser satın alanlar;

9.1.ALICI; işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

9.2. ALICI'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde SATICI’ya bildirimde bulunması şarttır. ALICI’nın Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş olması kaydıyla SATICI'ya iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta, e-posta yoluyla olabilir. 

9.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, faturası birlikte eserin eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

9.4. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9.5. ARACI tarafından sözleşme kapsamında verilen aracılık hizmeti (komisyon bedeli), “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesinde açıklanan “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kategorisinde bulunduğundan cayma hakkı kapsamında değildir. Bu nedenle sözleşmeye konu eser/eserler kapsamında Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması durumunda komisyon bedeli iadesi yapılmaz.

     10 - YETKİLİ MAHKEME

www.artsangaleri.com kullanıcıları ve üyeleri, www.artsangaleri.com web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Ankara Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

ARACI : ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan ÖZ

SATICI: ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan ÖZ

ALICI: {_aliciad_} {_alicisoyad_}

TARİH: {_tarih_}

 

Firma Ünvanı: ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan ÖZ

Adres: Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi Şair Nefi Sokak No 4/A Yukarı Ayrancı – Çankaya / Ankara 

Eposta:  artsanmuzayede@gmail.com

Tel: 0 552 837 27 10

Tarih : 03.07.2023 - Ver 1.0